ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ


Nhập số di động của bạn (Ví dụ: 0905123456 hoặc 01213456789 hoặc 0892123456)


1. Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Mã xác thực:


Chọn cán bộ khác
© 2018 Đà Nẵng