ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ


Nhập số di động của bạn (Ví dụ: 0905123456 hoặc 01213456789 hoặc 0892123456)


1. Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chọn cán bộ khác
© 2018 Đà Nẵng