ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ


Nhập số di động của bạn (Ví dụ: 0905123456 hoặc 01213456789)


1. Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

© 2017 Đà Nẵng